Conference

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49
ชาติ
2 กุมภาพันธ์ 2011
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในจีนัส Enterococcus ที่ดื้อต่อยา vancomycin ในสุกร

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01508311 ชื่อวิชา Veterinary Bacteriology & Mycology,1 ส.ค. 2014 - 12 ธ.ค. 2014
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การตรวจหา และศึกษารูปแบบของยีน van ในแบคทีเรียจีนัส Enterococcus ที่แยกได้จากฟาร์มสุกร แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2012