Conference

Article
ผลของสารตัวเติมเขม่าดำและความเร็วสกรูการอัดรีดที่มีต่อคุณสมบัติของยางอีพีดีเอ็ม
Conference
การประชุมวิชาการด้านการวิจัยและดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2554
Class
ชาติ
Date
8 - 9 กันยายน 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-