Conference

การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งปฐมฤกษ์ “การขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม”
ชาติ
15 - 17 ธันวาคม 2010
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-