Conference

Article
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโฟเลตและการแสดงออกของยีนที่ควบคุมการสร้างโฟเลตในข้าว
Conference
การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งปฐมฤกษ์ “การขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม”
Class
ชาติ
Date
15 - 17 ธันวาคม 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-