Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 2 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่เศรษฐกิจสีเขียว
ชาติ
18 - 19 สิงหาคม 2011
กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

ศักยภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในดินตามหลักการของการผลิตทางเกษตรดีที่เหมาะสม การผลิตเกษตรอินทรีย์ และการจัดการน้ำ ในพื้นที่ปลูกข้าว

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01425513 ชื่อวิชา Agriculture for Environment,6 มิ.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มูลนิธิสายใยแผ่นดิน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สัมมนาวิชาการเกษตรอินทรีย์ 2555 "เกษตรอินทรีย์กับโลกร้อน",23 ก.พ. 2012 - 23 ก.พ. 2012