Conference

Article
อิทธิของการเติมกระป๋องเครื่องดื่มรีไซเคิลและการสั่นสะเทือนทางกลต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของโลหะผสมอะลูมิเนียมซิลิคอน เกรด A356
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๔๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิสวกรรมศาสตร์ "เทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษากับเศรษฐกิจการเกษตร"
Class
ชาติ
Date
1 - 4 กุมภาพันธ์ 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-