Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติ “มหาวิทยาลัยบูรพา 2554"
ชาติ
6 - 7 กรกฎาคม 2011
เมือง ชลบุรี ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การพัฒนาสารยับยั้งกระบวนการไนตริฟิเคชั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01425513 ชื่อวิชา Agriculture for Environment,6 มิ.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การประเมินประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการสูญเสียไนโตรเจนในพื้นที่ปลูกพืชไร่ แหล่งทุน :สกว,30 ก.ย. 2011 - 31 มี.ค. 2013