Conference

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 6 (ISBN: 9786167235165)
ชาติ
18 - 19 มีนาคม 2011
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การยึดเกาะของแบคทีเรียบนตัวรองรับอนินทรีย์ เพื่อใช้ในการย่อยสลายทางชีวภาพของสารประกอบโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403498 ชื่อวิชา Special Problems,19 ธ.ค. 2011 - 30 มี.ค. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การย่อยสลายทางชีวภาพของสารประกอบโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน (พีเอเอช) ด้วยจุลินทรีย์เขตร้อน แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01419498 ชื่อวิชา Special Problems,19 ธ.ค. 2011 - 30 มี.ค. 2012