Conference

Article
ผลกระทบของปัจจัยในการทดสอบที่มีต่อการทดสอบความดันเพื่อการรมยา
Conference
การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9
Class
ชาติ
Date
23 - 24 มิถุนายน 2011
Location
พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
http://www.phtnet.org/download/phtic-seminar/984.pdf