Conference

Article
การยับยั้งการออกดอกของสับปะรดด้วยพาโคลบิวทราโซล
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10
Class
ชาติ
Date
18 - 20 พฤษภาคม 2011
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
.
Related Link
-