Conference

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16
ชาติ
18 พฤษภาคม 2010 - 20 พฤษภาคม 201
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

โครงการติดตั้วระบบตรวจวัดเพื่อการติดตามและบริหารจัดการน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาเพื่อบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำลำภาชี แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,3 พ.ย. 2014 - 3 พ.ย. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02207542 ชื่อวิชา System Analysis & Modeling in Irrigation Eng.,4 พ.ย. 2014 - 14 พ.ย. 2014