Conference

Article
การตรวจหาปริมาณนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัสของ Autographa californica ด้วยวิธี plaque assay ในเซลล์ CLGC-SENL-1
Conference
การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 (ISBN: 9789742259297)
Class
ชาติ
Date
26 - 28 ตุลาคม 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัสเพื่อใช้ในการกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้าย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004574 ชื่อวิชา Insect Pathology,30 ก.ค. 2010 - 10 ก.ย. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004574 ชื่อวิชา Insect Pathology,19 ก.ค. 2011 - 26 ก.ค. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิชา ว 30705 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์,25 พ.ย. 2011 - 16 มี.ค. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034441 ชื่อวิชา Laboratory in Animal Cell Culture,23 พ.ย. 2012 - 1 มี.ค. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034341 ชื่อวิชา Biotechnology in Cell & Tissue Culture,15 ส.ค. 2012 - 26 ก.ย. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิชา 09-045-704 วิธีการระดับโมเลกุลสำหรับการควบคุมโดยชีววิธี ,29 ก.พ. 2012 - 29 ก.พ. 2012