Conference

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786167522012)
ชาติ
1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์มะขามป้อมจากธรรมชาติสำหรับโครงการภูฟ้าพัฒนา

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การประเมินเพื่อเพิ่มศักยภาพการปลูกมะขามป้อมเชิงการค้าของเกษตรกรภายใต้โครงการภูฟ้าพัฒนา เขตพื้นที่ตำบ แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,10 ก.ค. 2013 - 19 มี.ค. 2015