Conference

Article
คุณภาพผลและความหลากหลายทางพันธุกรรมของมะขามป้อมพื้นเมือง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
Conference
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786167522012)
Class
ชาติ
Date
1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์มะขามป้อมจากธรรมชาติสำหรับโครงการภูฟ้าพัฒนา

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การประเมินเพื่อเพิ่มศักยภาพการปลูกมะขามป้อมเชิงการค้าของเกษตรกรภายใต้โครงการภูฟ้าพัฒนา เขตพื้นที่ตำบ แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,10 ก.ค. 2013 - 19 มี.ค. 2015