Conference

Article
คุณภาพของแหนมที่ผลิตจากเนื้อโค
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786167262383)
Class
ชาติ
Date
3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-