Conference

the 36th Congress on Science and Technology of Thailand
ชาติ
26 - 28 ตุลาคม 2010
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การห่อหุ้มสารต้านจุลชีพในอนุภาคไคโตซานซึ่งมีขนาดในระดับ ไมโคร/นาโนเมตร สำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ต้านจุลชีพ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเก็บกักยูจีนอลในอนุภาคนาโนไคโตซาน แหล่งทุน :ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.),31 มี.ค. 2011 - 30 มี.ค. 2012