Conference

Article
การศึกษาภูมิปัญญชาวบ้าน:น้ำหมักเช็ง
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49
Class
ชาติ
Date
1 กุมภาพันธ์ 2011
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
123
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้าน:น้ำหมักเช็ง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บุคคลทั่วไป ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการเรียนรู้อนุมูลอิสระ,30 มิ.ย. 2011 - 31 ส.ค. 2011
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมชนทั่วประเทศ การใช้ประโยชน์ :อบรมประโยชน์ของน้ำหมักและวิธีทำในโครงการเรียนรู้เรื่องอนุมูลอิสระเพื่อรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายซึ่งเป็นโครงการสัมมนาจำนวน 9 ครั้ง จัดโดยคณะสังคมศาสตร์ มีรองศาสตราจารย์ ดร.อรสา สุกสว่าง เป็นหัวหน้าโครงการ,31 พ.ค. 2011 - 31 ส.ค. 2011