Conference

Article
การใช้ PROC MIXED ในการวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ในงานปรับปรุงพันธุ์มันฝรั่ง
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786167522012)
Class
ชาติ
Date
3 กุมภาพันธ์ 2011
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
001
Related Link
-