Conference

Article
การศึกษาความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตข้าวสารของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม
Conference
การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ "ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม" (ISBN: 9789744961785)
Class
ชาติ
Date
16 ธันวาคม 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-