Conference

การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ "ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม" (ISBN: 9789744961785)
ชาติ
16 ธันวาคม 2010
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-