Conference

Article
ผลของการถ่ายเรณูด้วยเรณูบางพันธุ์ต่อการติดผลและคุณภาพของผลชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 (ISBN: 9786167522012)
Class
ชาติ
Date
1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
ไม่มี
Related Link
-