Conference

Article
การสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพของป่าชายเลนที่มีองค์ประกอบของสังคมพืชต่างๆ
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 1: ความเสี่ยง และโอกาสท้าทายในกลไกการจัดการสภาพภูมิอากาศโลก
Class
ชาติ
Date
19 - 21 สิงหาคม 2010
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
10.1016/j.ufug.2008..03.002
Related Link
-