Conference

Article
การกักเก็บคาร์บอนของป่าเต็งรังและสวนป่ายูคาลิปตัส บริเวณสวนป่ามัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 1: ความเสี่ยง และโอกาสท้าทายในกลไกการจัดการสภาพภูมิอากาศโลก วันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2553
Class
ชาติ
Date
19 - 21 สิงหาคม 2010
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
10.1016/j.ufug.2008..03.002
Related Link
-