Conference

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 48
ชาติ
1 - 4 กุมภาพันธ์ 2010
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

โครงการสำรวจและจัดทําข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของปู ในชุดโครงการสำรวจและจัดทําข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายชีวภาพ (Biodiversity Hotspots) จ.เพชรบุรีและ จ.ประจวบคีรีขันธ์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255432 ชื่อวิชา Reptantia,1 ก.ย. 2010 - 30 ม.ค. 2011
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ :จัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของปูในประเทศไทย,1 ม.ค. 2010 - 30 พ.ค. 2010