Conference

Article
การประเมินผลผลิตข้าวนาน้ำฝนด้วยพารามิเตอร์ทางชลศาสตร์ของดินที่ได้จากข้อมูลรีโมทเซ็นซิง
Conference
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติประจำปี2553
Class
ชาติ
Date
16 ธันวาคม 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-