Conference

ลักษณะสัณฐานวิทยาของลำไผ่อายุ 2 ปีของไผ่ 6 ชนิดที่ปลูก ณ สถานีวิจัยกาญจนบุรี
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9
ชาติ
11 - 14 พฤษภาคม 2010
โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
-
-