Conference

ลักษณะสัณฐานวิทยาของลำไผ่อายุ 1 ปี และการเจริญของหน่อไผ่ 6 ชนิดที่ปลูก ณ สถานีวิจัยกาญจนบุรี
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 4
ชาติ
22 - 23 กรกฎาคม 2010
โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-