Conference

Article
ลักษณะสัณฐานวิทยาของลำไผ่อายุ 1 ปี และการเจริญของหน่อไผ่ 6 ชนิดที่ปลูก ณ สถานีวิจัยกาญจนบุรี
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 4
Class
ชาติ
Date
22 - 23 กรกฎาคม 2010
Location
โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-