Conference

การดูดซับฟอร์มัลดีไฮด์ในน้ำเสียด้วยไคโตซานจากเปลือกกุ้งและไคโตซานเชิงพาณิชย์
การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4
ชาติ
9 - 10 สิงหาคม 2010
อุบลราชธานี ประเทศไทย
-
-