Conference

การดูดซับซัลไฟด์ไอออนในน้ำเสียด้วยถ่านธูปฤาษีและถ่านกะลามะพร้าวเชิงพาณิชย์
การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4
ชาติ
9 - 10 สิงหาคม 2010
อุบลราชธานี ประเทศไทย
-
-