Conference

การเปรียบเทียบผลของยาสลบระหว่าง tiletamine HCl-zolazepam (zoletil)-xylazine and ketamine-diazepam-xylazine ในลูกม้าโต ภายใต้การปฏิบัติงานภาคสนาม
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 (ISBN: 9786167262338)
ชาติ
3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-