Conference

Article
การสร้างชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45
Class
ชาติ
Date
1 กุมภาพันธ์ 2007
Location
มหาวิทยาลียเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-