Conference

การชักนำให้เกิดต้นหน่อไม้ฝรั่งที่มีชุดโครโมโซม 1n โดยการเพาะเลี้ยงอับเรณู
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 9
ชาติ
11 - 13 พฤษภาคม 2010
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
-
-