Conference

Article
การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกกุ้งขาวแช่แข็งของประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา
Conference
การประชุมสัมมนาวิชากาารด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 9 (ThaiVCML2009)
Class
ชาติ
Date
19 - 21 พฤศจิกายน 2009
Location
ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-