Conference

Article
การพยากรณ์ผลผลิตกุ้งขาวแวนาไมด้วยเทคนิคความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
Conference
การประชุมสัมมนาวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 9
Class
ชาติ
Date
19 - 21 พฤศจิกายน 2009
Location
ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-