Conference

Article
การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและต้นทุนโลจิสติกส์ของการเลี้ยงกุ้งขาวในประเทศไทย
Conference
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร) ครั้งที่ 48
Class
ชาติ
Date
3 - 4 กุมภาพันธ์ 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-