Conference

Article
การโคลนนิ่งและหาลำดับเบสของยีนที่ตอบสนองต่อสภาวะแล้ง และความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะโครงสร้างทางกายวิภาคกับการทนทานต่อสภาพแล้งในข้าวโพด
Conference
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4
Class
ชาติ
Date
17 - 19 มิถุนายน 2010
Location
เมือง ลพบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-