Conference

การโคลนนิ่งและหาลำดับเบสของยีนที่ตอบสนองต่อสภาวะแล้ง และความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะโครงสร้างทางกายวิภาคกับการทนทานต่อสภาพแล้งในข้าวโพด
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4
ชาติ
17 - 19 มิถุนายน 2010
เมือง ลพบุรี ประเทศไทย
-
-