Conference

Article
ผลของการผลิตไฮโดรเจนแบบมีแสงของ Rubrivivax elatinosus SB24
Conference
36th Congress on Science and Technology of Thailand
Class
ชาติ
Date
26 - 28 ตุลาคม 2010
Location
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-