Conference

กายวิภาคเนื้อไม้ของพืชสกุล Parkia ในประเทศไทย
การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4
ชาติ
24 - 26 มีนาคม 2010
เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
-
-