Conference

การพัฒนาสารเคลือบผิวไบเลเยอร์และสารเคลือบผิวหลายองค์ประกอบเพื่อลดการสูญเสียนํ้าหนักของส้มเขียวหวานพันธุ์สายนํ้าผึ้ง
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 (ISBN: 9786167262352)
ชาติ
3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-