Conference

Article
การคัดเลือกสารต้านจุลชีพจากสาหร่ายทะเลและหญ้าทะเล
Conference
การประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเล 2553 “ความหลากหลายทางชีวภาพทะเลไทย: อุปสรรคและโอกาส”
Class
ชาติ
Date
28 - 30 มิถุนายน 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-