Conference

การใช้หยวกหมักทดแทนอาหารข้นเพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อสายพันธุ์ Broiler
การประชุมวิชาการเกษตรนเรศวร ครั้งที่8
ชาติ
30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2010
กำแพงเพชร ประเทศไทย
-
-