Conference

Article
ผลของออกซิแดนซ์สังเคราะห์ต่อคุณภาพการคงทนต่อความร้อนของไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบ
Conference
นิทรรศการ เรื่อง การจัดการพลังงานแบบไร้ของเสีย กระทรวงพลังงานฯ จ.กระบี่
Class
ชาติ
Date
10 - 14 สิงหาคม 2009
Location
กระบี่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-