Conference

การศึกษาการคัดเลือกพันธุ์และการผลิตมะขามป้อมเพื่ออุตสาหกรรม
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 9
ชาติ
11 - 14 พฤษภาคม 2010
อำเภอเมือง พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
-
-