Conference

Article
การกำจัดก๊าซไฮโดเจนซัลไฟต์โดยออโตโทรฟิคแบคทีเรียจากน้ำทิ้งยูเอเอสบี
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15
Class
ชาติ
Date
12 - 14 พฤษภาคม 2010
Location
อุบลราชธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-