Conference

Article
การผลิตองุ่นพันธุ์ Perlette ภายใต้หลังคาพลาสติก
Conference
การประชุมทางวิชาการงานเกษตรมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 8: (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง)
Class
ชาติ
Date
30 - 31 กรกฎาคม 2010
Location
เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-