Conference

Article
กรรมวิธีการผลิตเส้นหมี่สดจากแป้งข้าวกล้องเริ่มงอก
Conference
การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งปฐมฤกษ์
Class
ชาติ
Date
15 - 17 ธันวาคม 2010
Location
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

กรรมวิธีการผลิตเส้นหมี่สดจากแป้งข้าวกล้องเริ่มงอก

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงก๋วยเตี๋ยวรุ่งเจริญพาณิชย์ การใช้ประโยชน์ :ต่อยอด,8 ก.พ. 2011 - 8 ก.พ. 2011