Conference

Construction of Subtractive cDNA Library and Characterization of Genes Relating to Anthracnose Resistance in Chili
การประชุมประจำปีนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 10
ชาติ
14 - 16 ตุลาคม 2010
ชะอำ ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
-
-