Conference

Article
The Studied of Optimized Formulation for Sensory Attributed of Gluten Free Biscuit
Conference
IUFoSt 2010, 15th World Congress of Food Science Technology.
Class
นานาชาติ
Date
22 สิงหาคม - 26 กันยายน 2010
Location
Cape Town สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาสูตรที่เหมาะสมสำหรับคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของบิสกิตสมุนไพรที่ไม่มีกลูเตน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตขนมปังกรอบไม่ใช้แป้งสาลี,26 มี.ค. 2010 - 8 เม.ย. 2010