Conference

อิทธิพลของฟางข้าวต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว: กรณีศึกษาข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1
การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 1: ความเสี่ยง และโอกาสท้าทายในกลไกการจัดการสภาพภูมิอากาศโลก
ชาติ
20 สิงหาคม 2010
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-