Conference

อิทธิพลของการจัดการฟางในการปลูกข้าวต่อการหมุนเวียนคาร์บอนในดิน: กรณีศึกษาดินชุดกำแพงแสน
การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 1: ความเสี่ยง และโอกาสท้าทายในกลไกการจัดการสภาพภูมิอากาศโลก
ชาติ
20 สิงหาคม 2010
นนทบุรี ประเทศไทย
-
-