Conference

การวิเคราะห์การเพิ่มมูลค่าในโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 2
ชาติ
21 พฤษภาคม 2010
อำเภอหาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
-
-