Conference

Article
การกำหนดระดับคงคลังสำรองสำหรับสินค้าที่มีความแปรผันของอุปสงค์สูง
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 2
Class
ชาติ
Date
21 พฤษภาคม 2010
Location
อำเภอหาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-