Conference

Article
Identification of Irradiated Rice Noodles by Electron Spin Resonance Spectroscopy
Conference
36th Congress on Science and Technology of Thailand
Class
นานาชาติ
Date
26 - 28 ตุลาคม 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการฉายรังสีด้วยวิธีทางกายภาพและชีวภาพ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การประเมินค่าปริมาณรังสีดูดกลืนในเส้นหมี่ที่ผ่านการฉายรังสีด้วยเทคนิคอิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์ แหล่งทุน :คณะวิทยาศาสตร์และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทโนโลยี,1 ต.ค. 2010 - 31 มี.ค. 2011